Agenda Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt de leden van MWC uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 1 april 2019, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vergadering ALV van 17 december 2018

3. Terugblik 2018 door bestuur en enkele commissievoorzitters

4. Financiële verantwoording 2018
• Toelichting cijfers 2018
• Verslag kascontrolecommissie
• Decharge van het bestuur door ALV
• Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

5. Vooruitblik 2019

6. PAUZE

7. Vacature voorzitter
Peter Vos heeft zich als enige kandidaat gesteld. Het bestuur heeft met hem gesproken en draagt hem voor als nieuwe voorzitter.

8. Rondvraag en sluiting

9. Afscheid Catharina Burgman als voorzitter

De stukken voor deze vergadering worden per mail toegezonden.
Bij eventuele verhindering graag een bericht naar: secretaris@maastrichtsche.nl