Van de bestuurstafel – nav. de laatste ALV

Beste leden van MWC,
Tijdens de afgelopen vergadering op 17 december heeft het bestuur de contributieverhoging en begroting 2019 voorgelegd aan de leden. Na de vorige ALV is er veel reuring in de club geweest over de voorgestelde plannen. Het is goed dat tussen de twee  opvolgende ALV’s iedereen de ruimte heeft gehad om te reflecteren op de toekomst die we samen ingaan. Na discussies in de afgelopen ALV is besloten om met de contributieverhoging akkoord te gaan, tevens is de begroting 2019 goedgekeurd.

De voorgestelde begroting is met input van de leden tijdens de ALV aangepast. Het betreft ten eerste de begrote post voor een eventuele tweede loods voor het winterroeien; afgesproken is dat dit punt opnieuw voorgelegd wordt aan de ALV als we de plannen echt concreet hebben uitgewerkt. Het tweede punt betreft de hoogte van de contributieverhoging.Doordat de prestatieroeiers instemden met een voorstel om de inschrijfgelden voor wedstrijden voortaan zelf te betalen, gaan de kosten met ongeveer € 4000 omlaag. Hierdoor is de contributieverhoging voor de roeiers beperkt tot € 60.In de najaarsvergadering 2019 wordt bezien of het budget toereikend blijkt.Overigens is voor de jeugd een uitzondering gemaakt: voor hen betaalt MWC het inschrijfgeld voor wedstrijden.

Ook al is er een groep leden die geen voorstander is van de nieuwe plannen, de meerderheid van de stemmen telt en zo is er dan ook besloten. We hopen dat de minderheid zich kan openstellen voor de toekomstplannen en we zijn altijd bereid om de ontwikkelingen en gemaakte keuzes nog eens toe te lichten voor wie daar behoefte aan heeft. MWC blijft één vereniging voor een ieder die watersport koestert. Van jong tot oud, van klein tot groot. Samen zorgen we voor een energieke en sportieve club.

We hopen dat we iedereen betrokken kunnen houden bij onze club en samen een mooie toekomst ingaan. Enkele leden hebben aangegeven hun lidmaatschap te willen beëindigen. Een eventuele afmelding van je lidmaatschap kan tot 15 januari. Tevens is het mogelijk, indien dat op jou van toepassing is, een betalingsregeling te treffen met onze penningmeester Arjen Klop. 

In deze brief willen we ook graag de ruimte nemen om iedereen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Tevens ontzettend veel dank aan degenen die ons hebben geholpen om de plannen te vormen, te verscherpen en te verbeteren.We kijken er naar uit om met jullie allemaal de beleidsplannen uit te gaan werken.

Graag blikken we samen vooruit tijdens de nieuwjaarsborrel op zondag 6 januari. Op een nieuw jaar en de prachtige club die we samen vormen!

Namens het bestuur, Catharina Burgman